ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว หากไม่ประสงค์ที่จะรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินส่วนนี้จะนำเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย